شیر پروانه ای به خاطر عرض کم آن عموما دارای

مشاهده

خصوصیات شیر پروانه ای تفلونی : در برابر سیال های خورنده

مشاهده