سوپاپ دنده ای افتخاری

سوپاپ دریچه ای دستگاهی است که در بین چاه و پمپ قرار گرفته

و سبب جلوگیری ازبرگشت سیالی که در لوله قرار دارد

به سمت چاه می شود تا پس از خاموش شدن پمپ به همان گونه در لوله باقی‌ بماند.

در صورت روشن کردن مجدد پمپ نیازی به منتظر ماندن تارسیدن آب به پمپ نیست

که به این صورت فشاری هم به پمپ وارد نخواهد شد.

کاربرد سوپاپ چدنی دریچه ای فلنجدار:سوپاپ چدنی دریچه ای فلنجدار با استفاده از این صافی در شروع خط لوله در داخل چاه از ورود ذرات و اجرام معلق در آب به داخل خط ، جلوگیری می شود که از آسیب و صدمه زدن به پمپ مکش یا شناور جلوگیری می نماید .

سوپاپ چدنی دریچه ای فلنجدار سبب جلوگیری از برگشت آب در صورت پایین آمدن فشار یا خاموش شدن پمپ در صورت استارت مجدد نیازی دیگر به هواگیری پمپ نمی باشد.